Điểm mới về bảo hiểm xe cơ giới 2021

Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP (NĐ 03) thay thế cho Nghị định 03/2021/NĐ-CP (NĐ 03) về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe cơ giới từ ngày 01/03/2021. Đã có những điều