Theo dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới, dự kiến từ ngày 1-7-2023 sẽ cấp biển số xe định danh theo mã định danh của người sở hữu.

Dự thảo thông tư quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới thay thế Thông tư 54/2020 đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến, biển số xe sẽ được quản lý theo mã