Đăng kiểm xe ô tô đã qua sử dụng

Thời hạn và phí đăng kiểm xe cơ giới

Thời hạn và mức phí đăng kiểm xe cơ giới Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm định, căn cứ Phụ lục VII Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định thời